Pro graduni


Valmistuin toukokuussa 2016 filosofian maisteriksi mediatutkimuksen oppiaineesta Turun yliopistosta. Pro gradu -tutkielmani käsitteli henkilöbrändäystä Twitterissä. Tutkimuksen kohteena oli Arman Alizad ja hänen twiittinsä.

Alla voit tutustua tutkielmani tiivistelmään. Varsinaisen tutkielman voit lukea täältä.


 

TURUN YLIOPISTO

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/Humanistinen tiedekunta

ESSI NUMMI: @titmeister Twitterissä. Henkilöbrändin rakentuminen Arman Alizadin Twitter-profiilissa.

Pro gradu -tutkielma, 75 s.
Mediatutkimus
Huhtikuu 2016


Tutkielmassa perehdytään esiintyjänä ja tuottajana tunnetun Arman Alizadin henkilöbrändiin ja sen rakentumiseen hänen Twitter-profiilinsa kautta. Henkilöbrändäys voidaan tässä käsittää itsensä esilletuonnin strategiaksi, joka tähtää esimerkiksi näkyvyyden ja taloudellisen hyödyn saavuttamiseen.

Tarkoitukseni on selvittää millaisena Alizadin henkilöbrändi Twitterissä näyttäytyy ja millaisia keinoja hän käyttää henkilöbrändinsä rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tarkastelen myös sitä, miten Alizadin henkilöbrändi suhteutuu henkilöbrändäykseen liitettyihin vaatimuksiin ja ominaisuuksiin.

Lisäksi käsittelen henkilöbrändäyksen suhdetta työhön ja mediatyön murrokseen. Pohdin Alizadin ja hänen Twitter-seuraajiensa välistä vuorovaikutusta ja sen vaikutusta Alizadin henkilöbrändiin.

Tutkimusaihettani kehystää mediakonvergenssin käsite, joka voidaan ymmärtää medioiden, tuottajien ja vastaanottajien lähentymisenä ja yhdentymisenä.

Tutkielman aineisto koostuu Alizadin twiiteistä ja uudelleentwiittauksista kolmen kuukauden ajalta keväältä 2015. Aineisto on käyty läpi ja kategorisoitu käyttäen metodina sisällönanalyysia.

Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että Alizad käyttää Twitteriä ahkerasti itsensä brändäämiseen. Hän on myös aktiivisesti vuorovaikutuksessa seuraajiensa kanssa, mikä on myös yksi keino henkilöbrändin rakentamisessa.

 

Avainsanat: brändit, brändäys, julkisuuden henkilöt, sosiaalinen media, Twitter